Start > Inspiracje > Prawnik radzi - zatrudnianie cudzoziemca

Prawnik radzi - zatrudnianie cudzoziemca

Dodaj do ulubionych

Przypadek 1.

Jakie obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca?

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z szeregiem obowiązków, których przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę obcokrajowcowi ma obowiązek przede wszystkim:

  • Sprawdzić, czy osoba ta posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca,
  • Upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terenie Polski, gdyż niektóre dokumenty pobytowe stanowią potwierdzenie legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce, jednak na ich podstawie nie może on wykonywać pracy (np. wiza turystyczna),
  • Podpisać umowę z cudzoziemcem, która bez względu na jej rodzaj musi być zawarta w formie pisemnej, przy czym taka umowa musi być przetłumaczona na język dla niego zrozumiały.


Przypadek 2.

Czy cudzoziemiec zatrudniony na umowę o pracę może być oddelegowany do wykonania zlecenia za granicą?


Tak, cudzoziemiec, który wykonuje pracę w firmie mającej siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności w Polsce, może być pracownikiem delegowanym, jednakże pod warunkiem, że przebywa i pracuje w Polsce legalnie. Pracodawca może delegować takiego pracownika do innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii na takich samych warunkach jak obywatela polskiego. Należy jednak sprawdzić, czy państwo przyjmujące nie będzie wymagało od pracownika tytułu pobytowego (np. stosownej wizy), uprawniającego do wykonywania pracy.

 

Przypadek 3.

Czy są jakieś szczególne zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce?


Szczególnych zasad nie ma, należy jednak pamiętać, że warunki zatrudnienia cudzoziemca nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy, tj. Kodeks pracy oraz inne ustawy regulujące prawa i obowiązki pracowników.
Warunki zatrudnienia dotyczą w szczególności:

  • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.