Start > Inspiracje > Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Dodaj do ulubionych

Przypadek 1

Pan Jan, właściciel firmy brukarskiej, nie wypłacił swoim pracownikom, zatrudnionym na umowę o pracę, wynagrodzenia w terminie. Sytuację argumentuje tym, że nie zakończyli realizacji zlecenia zgodnie z wcześniej ustaloną datą. Co można zrobić?


W pierwszej kolejności wskazać należy, że odmowa wypłaty wynagrodzenia nie może służyć jako środek dyscyplinujący pracowników do należytego, czy tak jak w tym przypadku,
do terminowego wykonywania powierzonych zadań. Prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia jest bowiem jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Tym samym pracownik, który nie otrzymał pieniędzy za pracę, może albo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, albo też pozew o zapłatę do sądu pracy. Warto podkreślić,
że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę.

Przypadek 2

Pan Michał, pracownik firmy brukarskiej, żąda od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy. Jest zatrudniony na umowę zlecenie.

Zgodnie z zasadą swobody zawierania umów strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, ale jednocześnie w granicach zakreślonych przez prawo. Z uwagi na fakt, że brak jest przepisu prawnego zabraniającego wypłaty wynagrodzenia z góry, nie ma żadnych przeszkód, by w omawianym przypadku pan Michał otrzymał wynagrodzenie przed rozpoczęciem pracy. Nadmienić przy tym należy,
że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonania pracy.


Przypadek 3

Pan Zbigniew chciałby w tym miesiącu wypłacić swoim pracownikom, brukarzom, premię za perfekcyjnie wykonaną realizację u kluczowego klienta.
Czym się różni premia uznaniowa od roszczeniowej?

Różnica polega na tym, że w przypadku premii roszczeniowej, zwanej także premią regulaminową, mamy określone warunki jej uzyskania. W przypadku premii uznaniowej natomiast jej przyznanie zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Pracownik nie może więc domagać się wypłacenia premii uznaniowej, ponieważ pracodawca ma pełną swobodę jej przyznania. Odwrotnie w przypadku premii regulaminowej, kiedy pracownik spełniający przesłanki jej uzyskania może domagać się jej wypłacenia, nawet wstępując na drogę sądową.

 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.