Start > Inspiracje > Wypadki na placu budowy

Wypadki na placu budowy

Dodaj do ulubionych
Prowadząc działalność brukarską z pewnością spotykasz się z pytaniami natury prawnej. Jak się zachować w takich przypadkach? Dowiesz się tego z porad naszego eksperta.

Przypadek 1.

Kilka tygodni temu miałem wypadek na placu budowy – nie z mojej winy. Czy mogę skorzystać z dostępnych środków prawnych i wnieść roszczenie z tego tytułu? Jakie mam opcje? 

Wypadek przy pracy na budowie jest zdarzeniem, które powoduje zarówno obowiązek zapłaty świadczeń wypadkowych z ubezpieczenia społecznego, jak i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za szkodę (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego).

Jeżeli poszkodowany doznał uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu może żądać od osób odpowiedzialnych następujących świadczeń:

zadośćuczynienia, którego celem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanych z doznaną krzywdą,
kosztów leczenia i wszelkich innych kosztów wynikających ze szkody na osobie 
np. koszty rehabilitacji,
renty na zwiększone potrzeby związane z poprawą stanu zdrowia poszkodowanego występujące w dłuższym okresie czasu,
renty wyrównawczej, jeżeli skutki niezdolności do pracy zarobkowej można ustalić w miarę dokładnie np. na rok; w przypadku krótszej (np. dwumiesięcznej) utraty zdolności do pracy, poszkodowany może wystąpić do sprawcy szkody z roszczeniem o pokrycie powstałej szkody w postaci utraconego zarobku,
kosztów przygotowania do nowego zawodu.

Należy jednak pamiętać, iż dochodzenie zadośćuczynienia w postępowaniu sądowym jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania przed organem rentowym (ZUS) i przyznaniu jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, wynikającego z ustawy wypadkowej.


Przypadek 2.

Wykonywaliśmy taras u naszego klienta. Ten, podczas obserwacji naszych prac, poślizgnął się na nieutwardzonym przez nas terenie i skręcił kostkę – zarzucając nam winę (mimo, że odpowiednio wygrodziliśmy teren prac).  Jak się do tego odnieść?

Poszkodowani w niektórych przypadkach mają wpływ na fakt zaistnienia czy też rozmiar wypadku np. swoim nierozmyślnym zachowaniem stwarzają niebezpieczną sytuację na budowie.
Odnosząc powyższe do naszego przykładu stwierdzić należy, iż klient nie dochował należytych reguł ostrożności, które powinien zachować, poruszając się po wydzielonym i wygrodzonym terenie objętym pracami brukarskimi. Tym samym firma nie będzie miała obowiązku naprawienia zaistniałej szkody, bowiem ta powstała wyłącznie z winy poszkodowanego (klienta) na skutek jego nieostrożności.
W pozostałych przypadkach, w których to poszkodowany przyczynia się do powstania lub zwiększenia szkody, może dojść do obniżenia należnego odszkodowania. Przy czym za przyczynianie się należy uznać takie zachowanie poszkodowanego (działanie lub zaniechanie), które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe.
Przyczynianie określa się procentowo, co w praktyce oznacza, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia (np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, zwrot kosztów) zostaną zmniejszone o ten właśnie określony procent.


Przypadek 3.

Mój pracownik uległ wypadkowi na placu budowy, jednak zleceniodawca nie zdecydował się udzielić mu pierwszej pomocy. Co możemy zrobić?

W powyższym przypadku trudno doszukiwać się zaniedbań ze strony zleceniodawcy zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami BHP w sytuacji wystąpienia wypadku na budowie należy poza przerwaniem prac powiadomić o zdarzeniu, któregoś ze współpracowników, a następnie przełożonego i jeżeli zachodzi taka konieczność to wymienieni (a nie zleceniodawca) powinni skorzystać ze środków pierwszej pomocy. Przy czym jeżeli skutkiem zdarzenia jest uraz, wskazane jest skorzystanie z pomocy lekarskiej. 
W większości przypadków, poszkodowanego do lekarza powinien zaprowadzić lub zawieźć ktoś ze współpracowników lub przełożony co ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy poszkodowany poczuje się źle lub zemdleje i dozna kolejnych obrażeń. Decyzje o tym, kto zaprowadzi poszkodowanego do lekarza, podejmuje jego przełożony.
Należy mieć na uwadze, że osoby poszkodowane często w szoku lub pod wpływem adrenaliny, twierdzą że nic im nie jest i mogą kontynuować pracę lub same dotrzeć do lekarza. W przypadku podejrzenia urazów głowy, uszkodzeń organów wewnętrznych lub innych poważnych obrażeń należy wezwać pogotowie.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.