Start > Inspiracje > Konkurs „Skrzynia pełna narzędzi dla brukarza!”

Konkurs „Skrzynia pełna narzędzi dla brukarza!”

Dodaj do ulubionych

Regulamin konkursu

§ 1. Definicje

1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Skrzynia pełna narzędzi dla brukarza!”, prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie.
2. „Organizator” – Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 16 c, 80-299, firma wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062419, kapitał zakładowy: 31 766 250,00 zł, posiadająca numer REGON: 001388727 oraz numer NIP: 5840253591.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 16.08.2021 roku (od godz. 12:00) do 22.08.2021 r. do godz. 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone do 25.08.2021 r. do godz. 16:00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) wykonanie zadania konkursowego polegającego na opublikowaniu pod postem treści, będącej kontynuacją sformułowania: Narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie swojej brukarskiej pracy, jest…


§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem treści, będącej kontynuacją sformułowania: Narzędziem, bez którego nie wyobrażam sobie swojej brukarskiej pracy, jest…
3. Termin publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym upływa 22.08.2021 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Polbruk (Organizator) ani pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.
5. Organizator wybierze 4 laureatów konkursu, którzy opublikują najbardziej kreatywne zgłoszenia.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora 
w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator w terminie jednego dnia od momentu wyłonienia laureata powiadomi go o wygranej za pośrednictwem komentarza pod jego odpowiedzią konkursową w serwisie Facebook.com i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
8. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.

§ 5. Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw, na który składa się:
- MAKITA WALIZKA SYSTEMU MAKPAC TYP-4 SYS-4 T-LOC 195 zł netto/szt.
- błękitna koszulka rozmiar L z logosem Polbruk 15 zł netto/szt.
- letni strój roboczy dla fachowca z logosem Polbruk – 140zł/komplet
- butelka Dafi 25 zł/szt.
- multitool 25zł/szt.
- kubek 5,65zł/szt.
- miarka rozkładana – 30zł/szt.
- długopis 2,50 zł/szt.
- metrówka 7 zł/szt.
2. Organizator przekaże nagrodę główną 1 laureatowi. 
3. Nagrodą dodatkową w konkursie jest zestaw, na który składa się: 
- biała koszulka rozmiar XL z logosem JestemFachowcem  15 zł netto/szt.
- butelka Dafi 25 zł/szt.
- kubek 5,65zł/szt.
- miarka rozkładana – 30zł/szt/
- długopis 2,50 zł/szt.
- multitool 25zł/szt.
- torba z materiału Polbruk – 9zł/szt
4. Organizator przekaże nagrodę dodatkową 3 laureatom.
5. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.
6. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane teleadresowe.
8. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. Decyzja Jury Konkursowego o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
11. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nagroda podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wówczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Polbruk S.A., ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk, tel. 58 554 59 45, adres e-mail: kontakt@polbruk.pl
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach związanych z:
a. organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym rozpatrywania reklamacji – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. rozliczeniem podatkowym przyznanych w Konkursie nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi na tle Konkursu – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym ujawnienie danych Uczestników będzie konieczne do realizacji celów przetwarzania, a w szczególności, będą to podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT, księgowe lub prawne, a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników przez okres konieczny do upływu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych z Konkursem.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, lecz ich niepodanie, uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
7. Uczestnik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Internecie – na profilu Jestem Fachowcem na Facebooku oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.