Start > Inspiracje > Konkurs „Praca pójdzie śpiewająco”

Konkurs „Praca pójdzie śpiewająco”

Dodaj do ulubionych


§ 1. Definicje

1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Praca pójdzie śpiewająco”, prowadzony na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. „Organizator” – Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 16c, 80-299, firma
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000062419, kapitał zakładowy: 31 766 250,00 zł, posiadająca numer REGON: 001388727
oraz numer NIP: 5840253591.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 18
lat.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Meta Platforms, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są
informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 9.09.2022 roku (od godz. 12:00) do 18.09.2022
r. do godz. 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone do 20.09.2022 r. do godz. 16:00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) opublikowanie pod postem zgłoszenia zdjęcia, będącego realizacją zadania konkursowego:
Brukarzu, zaprezentuj nam najlepszą realizację swojego teamu z ostatniego roku, z której
jesteś szczególnie dumny! Musi być ona wykonana z zastosowaniem produktów Polbruk, a Ty
- musisz się wyjątkowo dobrze postarać, żeby nas do niej przekonać! Wymyśl wierszyk, wyślij
filmik, udowodnij nam w dowolny, ale kreatywny sposób, że to, co robi twoja ekipa jest
mistrzowskie.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3
członków powołanych przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu
oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem zgłoszenia: Brukarzu,
zaprezentuj nam najlepszą realizację swojego teamu z ostatniego roku, z której jesteś

szczególnie dumny! Musi być ona wykonana z zastosowaniem produktów Polbruk, a Ty -
musisz się wyjątkowo dobrze postarać, żeby nas do niej przekonać! Wymyśl wierszyk, wyślij
filmik, udowodnij nam w dowolny, ale kreatywny sposób, że to, co robi twoja ekipa jest
mistrzowskie.
3. Termin publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym upływa 18.09.2022 roku o
godzinie 23:59. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie
organów zarządzających Organizatora a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez
najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo
oraz powinowatych do drugiego stopnia.
5. Organizator wybierze 7 laureatów konkursu, którzy opublikują najbardziej kreatywne
zgłoszenia.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora 
w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu
naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez
Uczestnika Konkursu.
7.Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia
przez Komisję Konkursową, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku
otrzymania przez Organizatora informacji, że zgłoszony przez Uczestnika materiał
konkursowy narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra
osób trzecich.
8. Organizator w terminie jednego dnia od momentu wyłonienia laureatów powiadomi ich o
wygranej za pośrednictwem komentarza pod ich odpowiedziami konkursowymi w serwisie
Facebook.com i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych
teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
9. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook
usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.

§ 5. Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodą I stopnia jest zestaw
3x nauszniki ochronne Tactix 488132 z modułem Bluetooth (ochrona słuchu, możliwość
słuchania radia i komunikowania się z innymi pracownikami) - (528 zł szt., 1584 zł
zestaw)
3x bluza dresowa Polbruk czarna (170 zł szt., 510 zł zestaw), (wszystkie bluzy są w rozm.
XL)
2. Nagrodę I stopnia otrzyma 1 osoba.
3. Nagrodą II stopnia jest zestaw
3 szt. Mi smart Band 6 NFC (280 zł szt., 840 zł zestaw)
3x koszulka czarna Polbruk (15 zł szt., 45 zł zestaw), (wszystkie koszulki są w rozm. XL)
4. Nagrodę II stopnia otrzyma 1 osoba.
5. Nagrodą III stopnia jest zestaw:
3x spodnie robocze Mascot (240 zł szt., 720 zł zestaw), (w rozm. 82C52, 82C48, 82C50)
3x koszulka czarna Polbruk (15 zł szt., 45 zł zestaw), (wszystkie koszulki są w rozm. XL)
6. Nagrodę III stopnia otrzyma 1 osoba.
7. Nagrodą IV stopnia jest zestaw:
3x kurtka softshell (180 zł szt., 540 zł zestaw), (wszystkie kurtki są w rozm. XL)
3x koszulka czarna Polbruk (15 zł szt., 45 zł zestaw), (wszystkie koszulki są w rozm. L)
8. Nagrodę IV stopnia otrzyma 1 osoba.

9. Nagrodą dodatkową jest zestaw: 
miarka rozsuwana (7 zł)
kubek zwykły z uchem (5,65 zł)
nakolanniki brukarskie (15 zł)
miarka składana (20 zł)
torba bawełniana niebieska (9 zł)
10. Nagrodę dodatkową otrzymają 3 osoby.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dowolnym
Uczestnikom Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komisję
Konkursową.
12. W przypadku gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nagroda
podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, wówczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku
dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Należna kwota podatku dochodowego od
osób fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek właściwego
Urzędu Skarbowego.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni
roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Polbruk S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80-
299 Gdańsk, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania
reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej
reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni
roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną
poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 7. Dane osobowe i prawa autorskie

1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych
osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym
paragrafie.
2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny oraz numer telefonu i w przypadku Laureata nagrody głównej numer
rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze
administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
[UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części
jako „RODO”).
3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na
potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą
i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru Laureatów przez Komisję
Konkursową oraz przyznania i wysyłki nagrody oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych
a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami
Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, oraz dodatkowo, w przypadku Laureatów Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków
podatkowych/rozliczeniowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Organizatora, takie jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed
ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w
Konkursie. Wysyłka przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, zgodnie z warunkami
określonymi w Regulaminie, będzie możliwa po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu
zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w powyżej
wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym
ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w
Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku
o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie.
5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu, w niezbędnym zakresie,
mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów
przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury
teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureata nagrody dodatkowej) inni
odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody), a także podmioty
publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie
obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji
celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania
danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować
niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w
przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami
prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia
roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w
przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).
7. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą),
mają prawo do żądania od Organizatora: udzielenia im dostępu do dotyczących ich danych
osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co
jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez
wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z
przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@polbruk.pl .
Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu, publikując komentarz, oświadcza, że przesłany materiał konkursowy jest
jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich, ponadto że przysługujące
Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione do chwili zgłoszenia na
inną osobę.
9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez
materiał zgłoszeniowy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
10. Uczestnicy konkursu poprzez publikację komentarza i akceptację regulaminu wyrażają zgodę
na to, iż w przypadku stania się Laureatami i przyznania im nagrody w związku z nadesłanym
przez nich materiałem konkursowym, z chwilą wydania nagrody i w zamian za nią

Organizator nabywa prawo własności do materiałów konkursowych oraz nabywa do nich
majątkowe prawa autorskie, a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie lub zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie, w
szczególności drukiem, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy,
b. wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, w tym do
pamięci sieciowej serwerów komputerowych i do sieci komputerowej (w tym sieci
Internet),
c. rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, w sieci Internet a także za pomocą
bilbordów, plakatów, namiotów dedykowanych do akcji promocyjnych i gadżetów lub
innych rzeczy ruchomych, w tym również publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie
wybranym,
d. wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e. wykorzystanie w prasie, sieci Internet i w innych materiałach służących dla celów
reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i prowadzonej przez
niego działalności, a wyprodukowanych przez niego przedmiotów.
11. Laureatowi Konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonych materiałów konkursowych.
12. Laureatowi Konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonego projektu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Internecie – na profilu Jestem Fachowcem na
Facebooku oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.