Start > Inspiracje > Konkurs "Brukarskie Grand Prix"

Konkurs "Brukarskie Grand Prix"

Dodaj do ulubionych

Regulamin konkursu „Brukarskie Grand Prix”


§ 1. Definicje

1.    „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Brukarskie Grand Prix”, prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie.
2.    „Organizator” – Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 16c, 80-299, firma wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000062419, kapitał zakładowy: 31 766 250,00 zł, posiadająca numer REGON: 001388727 oraz numer NIP: 5840253591.
3.    „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która bierze udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.     „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Brukarskie Grand Prix”, który jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
5.     „Komisja Konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora minimum trzech osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji estetycznych członków Komisji Konkursowej.
6.    Serwis - portal społecznościowy Facebook działający pod adresem https://www.facebook.com/.

§ 2. Postanowienia ogólne
1.    Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przezMeta Platforms, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje tebędą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
3.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.    Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 3.10.2022 roku (od godz. 12:00) do dnia 27.11.2022r. (do godz. 23:59). Okres ten nie obejmuje wyłonienia laureatów, wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2.    Konkurs podzielony jest na 4 tury. Poszczególne tury Konkursu trwają:
I etap: 3.10 od 15:00 – 16.10.2022 r. do 23:59 (14 dni), wyłonienie zwycięzców do 18.10.2022 r.  
II etap: 17.10 od 12:00 – 30.10.2022 r. do 23:59 (14 dni), wyłonienie zwycięzców do 4.11.2022 r.  
III etap: 31.10 od 12:00  – 13.11.2022 r. do 23:59 (14 dni), wyłonienie zwycięzców do 16.11.2022 r.  
IV etap 14.11 od 12:00  – 27.11.2022 r. do 23:59 (14 dni), wyłonienie zwycięzców do 30.11.2022 r.  
Wielki Finał – wyłonienie zwycięzców między 30.11.2022 r.  a 4.12.2022 r.
3.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, przy czym przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu
b) opublikowanie w komentarzu pod postami na profilu @JestemFachowcem na kanale w serwisie Facebook zdjęć i opisów, będących realizacją zadania konkursowego:
- I etap (post opublikowany w dniu 3.10) – opublikuj autorskie zdjęcie tarasu wykonanego z wykorzystaniem produktów marki Polbruk i napisz, które konkretnie produkty zastosowałeś w realizacji projektu
- II etap (post opublikowany 17.10) – opublikuj autorskie zdjęcie elementu/elementów małej architektury ogrodowej wykonanego/wykonanych z wykorzystaniem produktów marki Polbruk i napisz, które konkretnie produkty zastosowałeś w realizacji projektu
- III etap (post opublikowany 31.10) - opublikuj autorskie zdjęcie ogrodzenia wykonanego z wykorzystaniem produktów marki Polbruk i napisz, które konkretnie produkty zastosowałeś w realizacji projektu
- IV etap (post opublikowany 14.11) -  opublikuj autorskie zdjęcie kompleksowej realizacji brukarskiej na posesji, wykonanej z wykorzystaniem produktów marki Polbruk i napisz, które konkretnie produkty zastosowałeś w realizacji projektu.
- Wielki Finał dotyczy wszystkich zgłoszeń spełniających wymagania I, II, III i IV etapu, nagrodzonych w tych etapach I miejscem.
c) przestrzega postanowień regulaminu i zasad, procedur, polityki Facebook w zakresie zadań określonych Regulaminem.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Do zadań Komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu
oraz rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez Uczestników.
2.    Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem zgłoszenia, wg zasad opisanych w punkcie § 3 ust 3 pkt b.
3.    Terminy publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym upływają w terminach wskazanych w § 3 ust 2 wyszczególnionych dla poszczególnych etapów. Zgłoszenia opublikowane po wskazanych terminach w nie wezmą udziału w Konkursie.
4.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do drugiego stopnia.
5.    Organizator w każdym etapie Konkursu wyłoni:
a)    1 (jednego) Laureata I miejsca
b)    1 (jednego) Laureata II miejsca
c)    1 (jednego) Laureata III miejsca
d)    3 (trzech) Laureatów nagród dodatkowych, którzy opublikują najbardziej kreatywne zgłoszenia.
W Wielkim Finale nagrodę Top Of The Top otrzyma 1 (jedna) osoba.
6.    Łącznie Organizator nagrodzi 24 osoby (zwycięzca nagrody Top Of The Top otrzyma także nagrodę za zajęcie I miejsca w danym etapie).
7.    Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu.
8.    Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że zgłoszony przez Uczestnika materiał konkursowy narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
9.    Organizator w terminie jednego dnia od momentu wyłonienia Laureatów powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem komentarza pod ich odpowiedziami konkursowymi w serwisie Facebook.com oraz w osobnych, dedykowanych postach konkursowych i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
10.    W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.
11.    Zgłoszenia konkursowe: zdjęcia i opisy nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą zawierać ani sugerować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
12.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy (oznacza to, że każdy może opublikować dowolną ilość zgłoszeń w dowolnej ilości etapów).
13.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na oznaczenie prywatnego profilu w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/polbruk/ oraz kontakt za pośrednictwem platformy Messenger, w celu poinformowania o wygraniu w konkursie Nagrody.

§ 5. Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodą za I miejsce w I etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- kamera x1 (199 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za I miejsce w I etapie otrzyma 1 osoba.
2. Nagrodą za II miejsce w I etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- zegarek MiBand x1 (199 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- certyfikat
Nagrodę za II miejsce  w I etapie otrzyma 1 osoba.
3. Nagrodą za III miejsce w I etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- bluza x1 (170 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za III miejsce w I etapie otrzyma 1 osoba.
4. Nagrodą dodatkową w I etapie jest zestaw:
- miarka składana x1 (20 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- notatnik x1 (10 zł)
- kask rowerowy x1 (150 zł)
- certyfikat
Nagrodę dodatkową w I etapie otrzymają 3 osoby.
5. Nagrodą za I miejsce w II etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- słuchawki x1 (199 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za I miejsce w II etapie otrzyma 1 osoba.
6. Nagrodą za II miejsce w II etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- zegarek MiBand x1 (199 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- certyfikat
Nagrodę za II miejsce w II etapie otrzyma 1 osoba.
7. Nagrodą za III miejsce w II etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- bluza x1 (170 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za III miejsce w II etapie otrzyma 1 osoba.
8. Nagrodą dodatkową w II etapie jest zestaw:
- miarka składana x1 (20 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- notatnik x1 (10 zł)
- kask rowerowy x1 (150 zł)
- certyfikat
Nagrodę dodatkową w II etapie otrzymają 3 osoby.
9. Nagrodą za I miejsce w III etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- latarka taktyczna x1 (90 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za I miejsce w III etapie otrzyma 1 osoba.
10. Nagrodą za II miejsce w III etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- softshell x1 (180 zł)
- zegarek MiBand x1 (199 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- certyfikat
Nagrodę za II miejsce w III etapie otrzyma 1 osoba.
11. Nagrodą za III miejsce w III etapie jest zestaw:
- spodnie x1 (250 zł)
- bluza x1 (170 zł)
- kubek Contigo x1 (100 zł)
- certyfikat
Nagrodę za III miejsce w III etapie otrzyma 1 osoba.
12. Nagrodą dodatkową w III etapie jest zestaw:
- miarka składana x1 (20 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- notatnik x1 (10 zł)
- kask rowerowy x1 (150 zł)
- certyfikat
Nagrodę dodatkową w III etapie otrzymają 3 osoby.
13. Nagrodą za I miejsce w IV etapie jest zestaw:
- spodnie x3 (sztuka 250 zł, zestaw 750 zł)
- softshell x3 (sztuka 180 zł, zestaw 540 zł)
- zegarek MiBand x3 (sztuka 199 zł, zestaw 597 zł)
- kubek Contigo x3 (sztuka 100 zł, zestaw 300 zł)
- kubek ceramiczny x3 (sztuka 5,65, zestaw 16,95)
- kamera x1 (199 zł)
- słuchawki x1 (199 zł)
- latarka taktyczna x1 (90 zł)
- certyfikat
Nagrodę za I miejsce w IV etapie otrzyma 1 osoba.
14. Nagrodą za II miejsce w IV etapie jest zestaw:
- spodnie x3 (sztuka 250 zł, zestaw 750 zł)
- softshell x3 (sztuka 180 zł, zestaw 540 zł)
- kubek na zupę x3 (sztuka 25 zł, zestaw 75 zł)
- zegarek MiBand x3 (sztuka 199 zł, zestaw 597 zł)
- kubek ceramiczny x3 (sztuka 5,65 zł, zestaw 16,95 zł)
- certyfikat
Nagrodę za II miejsce w IV etapie otrzyma 1 osoba.
15. Nagrodą za III miejsce  w IV etapie jest zestaw:
- spodnie x3 (sztuka 250 zł, zestaw 750 zł)
- bluza x3 (sztuka 170 zł, zestaw 510)
- kubek Contigo x3 (sztuka 100 zł, zestaw 300 zł)
- butelka Dafi x3 (sztuka 25 zł, zestaw 75 zł)
- certyfikat
Nagrodę za III miejsce w IV etapie otrzyma 1 osoba.
16. Nagrodą dodatkową w IV etapie jest zestaw:
- miarka składana x1 (20 zł)
- kubek ceramiczny x1 (5,65 zł)
- notatnik x1 (10 zł)
- kask rowerowy x1 (150 zł)
- certyfikat
Nagrodę dodatkową w IV etapie otrzymają 3 osoby.

17.    Nagrodą główną Top Of The Top w Wielkim Finale jest: Zagęszczarka rewersyjna BPU 2540 A marki Wacker Neuson. Nagrodę otrzyma 1 Laureat.
18.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dowolnym Uczestnikom Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komisję Konkursową.
19.    Każdy Uczestnik identyfikujący się imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, publikując dowolną liczbę zgłoszeń w wybranym etapie, może wygrać w jego ramach tylko jedną nagrodę.
20.    Każdy Uczestnik identyfikujący się imieniem i nazwiskiem oraz będący laureatem jednego z etapów, może zostać także laureatem innego etapu (łącznie można zdobyć 4 + nagrodę z Wielkiego Finału.)
21.    Każdy Laureat I nagrody w etapie I, II, III i IV identyfikujący się imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy weźmie udział w Wielkim Finale i zawalczy o nagrodę Top Of The Top.
22.    Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
23.    Laureaci Konkursu w terminie 7 dni od momentu wysłania im powiadomienia o wygranej, są zobowiązani udzielić zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, o którą zostaną poproszeni w wiadomości oraz podać dane niezbędne do wysyłki nagród (imię i nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail a przypadku zwycięzcy nagrody głównej dodatkowo numer rachunku bankowego).
24.    W przypadku braku podania danych osobowych, o których mowa w ust. 23 powyżej i udzielenia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym tam terminie Laureat Konkursu traci prawo do nagrody.
25.    Prawo do nagrody Laureat traci również w przypadku odmowy odbioru przesyłki nadanej mu za pośrednictwem firmy kurierskiej zawierającej nagrodę i upływu dodatkowego terminu wskazanego mu za pośrednictwem korespondencji mailowej przez Organizatora na odbiór nagrody na koszt Laureata z miejsca wskazanego przez Organizatora.
26.    W przypadku utraty przez Laureata praw do nagrody lub ich rezygnacji z nagrody nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora i nie będzie on zobowiązany do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.
27.    W przypadku gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nagroda podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wówczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Należna kwota podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
28.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, jeżeli nastąpiły one na skutek działania siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: wojna, zamach terrorystyczny, demonstracje, manifestacje, strajk, działanie wszelkich sił przyrody, awarie w dostawie energii, zarządzenia władz państwowych lub samorządowych.
29.    Dostarczenie nagrody odbywać się będzie na koszt Organizatora. Wydanie nagród nastąpi poprzez wysłanie ich kurierem na wskazane przez Laureatów adresy.
30.    Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
31.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.    Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
2.    Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Polbruk S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3.    Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia ich Organizatorowi. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Dane osobowe i prawa autorskie

1.    Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2.    Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu, będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).
3.    Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru Laureatów przez Komisję Konkursową oraz przyznania i wysyłki nagrody oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz dodatkowo, w przypadku Laureatów Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora, takie jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie. Opublikowanie komentarza w poście konkursowym, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie.
5.    Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu, w niezbędnym zakresie, mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureata nagrody dodatkowej) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody), a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).
7.    Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), mają prawo do żądania od Organizatora: udzielenia im dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@polbruk.pl . Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Uczestnik Konkursu, publikując komentarz, oświadcza, że przesłany materiał konkursowy jest jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich, ponadto że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione do chwili zgłoszenia na inną osobę.
9.    Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez materiał zgłoszeniowy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
10.    Uczestnicy konkursu poprzez publikację komentarza i akceptację regulaminu wyrażają zgodę na to, iż w przypadku stania się Laureatami i przyznania im nagrody w związku z nadesłanym przez nich materiałem konkursowym, z chwilą wydania nagrody i w zamian za nią Organizator nabywa prawo własności do materiałów konkursowych oraz nabywa do nich majątkowe prawa autorskie, a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji:
a)    utrwalenie lub zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy,
b)    wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, w tym do pamięci sieciowej serwerów komputerowych i do sieci komputerowej (w tym sieci Internet),
c)    rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, w sieci Internet, a także za pomocą bilbordów, plakatów, namiotów dedykowanych do akcji promocyjnych i gadżetów lub innych rzeczy ruchomych, w tym również publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
d)    wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e)    wykorzystanie w prasie, sieci Internet i w innych materiałach służących dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, a także wyprodukowanych przez niego przedmiotów.
11.    Laureatowi Konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonych materiałów konkursowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin Konkursu dostępny jest w Internecie – na stronie www https://polbruk.pl/strefa-brukarza/ oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem  określającym zasady Konkursu.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
6.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie „Konkursu”, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.