Start > Inspiracje > Odpowiedzialność za szkody na posesjach

Odpowiedzialność za szkody na posesjach

Dodaj do ulubionych

Przypadek 1.

Podczas wjazdu na teren budowy pracownik firmy brukarskiej uszkodził bramę.
Kto ponosi odpowiedzialność finansową? On czy jego pracodawca?


W przypadku wyrządzenia przez pracownika, przy wykonywaniu pracy, szkody osobie trzeciej odpowiedzialność jej naprawienia spoczywać będzie wyłącznie na pracodawcy. Jednak pracodawca będzie mógł żądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów naprawy wyrządzonej przez niego szkody (roszczenie regresowe) – art. 120 § 2 ustawyz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510 z późn. zm., zwanejdalej kp).

Nadmienić przy tym należy, że jeżeli pracownik i pracodawca zawrą ugodę w sprawie naprawienia szkody, wysokość odszkodowania będzie mogła zostać obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownikai jego stosunku do obowiązków pracowniczych (art. 121 kp).

 

Przypadek 2.

Inwestor nie chce podpisać protokołu przekazania placu budowy firmie wykonawczej. Co zrobić w tym przypadku?
 
W omawianym przypadku, jeżeli umowa zawarta pomiędzy stronami nie zawierała regulacji na wypadek odmowy odbioru placu budowy, takich jak przykładowo: kary umowne naliczane za każdy dzień zwłoki w odbiorze czy też możliwość sporządzenia protokołu jednostronnego,powinniśmy jako wykonawca pisemnie (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wezwać inwestora do dokonania odbioru, precyzyjnie określając termin przekazania placu budowy wraz z zastrzeżeniem, że brak przystąpienia do odbioru może spowodować jednostronne przekazanie placu budowy.

Jeśli inwestor nie stawi się w wyznaczonym terminie, możemy przystąpić do sporządzenia protokołu jednostronnego przekazania placu budowy. Z uwagi na fakt, że czynność ta dokonywana jest przy udziale jednej strony, przekazanie placu budowy powinno być dokumentowane szczególnie dokładnie. Jeden egzemplarz protokołu należy wysłać inwestorowi na takich samych zasadach jak poprzedzające wezwanie.

Po dokonaniu powyższych czynności można przyjąć, że wykonawca zrealizował całość nałożonych na niego obowiązków, w konsekwencji czego może domagać się od inwestora zapłaty należnego mu wynagrodzenia.

 

Przypadek 3.

Inwestor zarzuca wykonawcom wyrządzenie szkód podczas prac brukarskich na jego posesji (np. zniszczenie roślinności). Brukarze nie mają jednak z nimi nic wspólnego – co powinni zrobić?
 
Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego ciężar udowodnienia określonego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, a więc to nasz inwestor powinien wykazać istnienie okoliczności świadczących o tym, że to działanie pracowników firmy brukarskiej doprowadziło do powstania szkody.

Przy czym wskazania wymaga, iż w przypadku gdy doszło do przekazania placu budowy lub jego części skutecznym sposobem uchronienia się przed tego rodzaju zarzutami ze strony inwestora jest precyzyjne opisanie w protokole przekazania wszystkich szczegółów przedmiotowych dotyczących budowy, w tym m.in. informacji o istniejącej zieleni.
Powyższe doprowadzi do sytuacji, w której firma brukarska jako wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za stan placu budowy, ale tylko w takim zakresie, jaki istniał w momencie przekazania.

 

 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.