Start > Inspiracje > Konkurs „Brukarz miesiąca – styczeń”

Konkurs „Brukarz miesiąca – styczeń”

Dodaj do ulubionych

Regulamin konkursu „Brukarz miesiąca – styczeń”


§ 1. Definicje
1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Brukarz miesiąca – styczeń”, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. „Organizator” POLBRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-025-35-91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062419, kapitał 31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, posiadająca status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, w którym są określone jego zasady, a także prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz jego Uczestników.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizator postanawia przeprowadzić Konkurs, promujący markę Polbruk. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie i organizację Konkursu. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 24.01.2023 roku (od godz. 14:00) do 29.01.2023 r. do godz. 23:59) – w terminie tym przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31.01.2023 r. do godz. 16:00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) spełnienie warunków określonych niniejszym Regulaminem, w tym: opublikowanie pod postem konkursowym umieszczonym na profilu #JestemFachowcem na Facebooku zgłoszenia w postaci zdjęcia, będącego realizacją zadania konkursowego obejmującego: publikację w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia własnej realizacji prezentującego strefę wejściową do domu z nawierzchnią wykonaną z płyt wielkoformatowych stanowiących produkt marki Polbruk i wskazanie, jaki produkt marki Polbruk wykorzystano do stworzenia realizacji.
3. Podanie danych osobowych w zakresie określnym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzcy Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg i reklamacji zgłaszanych przez Uczestników.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem (umieszczonym na profilu #JestemFachowcem na Facebooku) o treści „Opublikuj w komentarzu zdjęcie realizacji i napisz, jaki produkt marki Polbruk do niej wykorzystano”, zgłoszenia stanowiącego komentarz pod postem, a zawierającego zdjęcie własnej realizacji prezentujące strefę wejściową do domu z nawierzchnią wykonaną z płyt wielkoformatowych stanowiących produkt marki Polbruk oraz wskazanie, jaki produkt marki Polbruk wykorzystano do wykonania realizacji.
3. Termin publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym upływa 29.01.2023 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do drugiego stopnia.
5. Komisja konkursowa wybierze 1 laureata Konkursu, który opublikuje w ocenie komisji najbardziej kreatywne Zgłoszenie – komentarz ze zdjęciem pod postem „Opublikuj w komentarzu zdjęcie i napisz, jaki to produkt marki Polbruk”.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zgłoszenia lub jego fragmentu przesłanego przez Uczestnika Konkursu.
7. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że zgłoszony przez Uczestnika materiał konkursowy narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
8. Organizator w terminie jednego dnia od momentu wyłonienia Laureata powiadomi go o wygranej za pośrednictwem komentarza pod zgłoszeniem konkursowym umieszczonym w serwisie Facebook.com. Organizator poprosi Laureata o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
9. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.
10. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z jego Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne zgłoszenia. Zgłoszenia sporządzone błędnie, nieprawidłowo (niezgodnie z wymogami Organizatora) bądź takie, które nie zostały dostarczone do Organizatora w czasie trwania Konkursu, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.         
12. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
13. Jeden Uczestnik może w ramach Konkursu zgłosić dowolną liczbę zgłoszeń.

§ 5. Nagrody i ich wydanie
1. Nagrodą I stopnia jest zestaw:
●    1x spodnie Mascot r. 52 (o wartości 240 zł/szt.)     
●    1x miarka składana (o wartości 20 zł/szt.)    
●    1x kubek termiczny Contigo (o wartości 100 zł/szt.)

2. Nagrodę I stopnia otrzyma 1 osoba.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dowolnemu Uczestnikowi Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komisję Konkursową.
4. W przypadku gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nagroda podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wówczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Należna kwota podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
6. Prawo do nagrody Laureat traci również w przypadku odmowy odbioru przesyłki nadanej mu za pośrednictwem firmy kurierskiej zawierającej nagrodę i upływu dodatkowego terminu wskazanego mu za pośrednictwem korespondencji mailowej przez Organizatora na odbiór nagrody na koszt Laureata z miejsca wskazanego przez Organizatora.
7. W przypadku utraty przez Laureata praw do nagrody lub jego rezygnacji z nagrody nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora i nie będzie on zobowiązany do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje mogą być zgłaszane już w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu, przez który rozumie się ogłoszenie wyników konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestników konkursu do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej lub mailowej.
2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Polbruk S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk lub na adres e-mail: marketing@polbruk.pl, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub drogą mailową, nie później niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.

§ 7. Dane osobowe i prawa autorskie
1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników i Laureata Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko oraz Laureata Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).
3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru Laureata przez Komisję Konkursową oraz przyznania i wysyłki nagrody oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Informujemy, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu:
a) organizacji Konkursu, wypełnienia jego warunków, zrealizowania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność realizacji umowy w formie regulaminu)
b) identyfikacji Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (identyfikacja osoby polecającej jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),
c)  spełnienia obowiązków publicznoprawnych (obowiązki wynikające z ustaw podatkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa reklamacji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),
5. Spełnienia warunków otrzymania nagrody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (możliwość weryfikacji spełnienia warunków otrzymania nagród jest naszym prawnie uzasadnionym interesem).
6. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom administratora danych, jak również przedstawicielom Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureata) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody), a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do żądania przenoszenia danych (w przypadku wskazanym w art. 20 RODO).
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z RODO.
10. Dane osobowe Uczestników programu nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
12. Wysyłka przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie możliwa po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w powyżej wskazanym zakresie.
13. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie.
14. Uczestnik konkursu, publikując komentarz – w tym umieszczone tam zdjęcie, oświadcza, że przesłany materiał konkursowy jest jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich, ponadto, że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione do chwili zgłoszenia na inną osobę.
15. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez materiał zgłoszeniowy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
16. Uczestnicy konkursu poprzez publikację komentarza i akceptację regulaminu wyrażają zgodę na to, iż w przypadku przyznania im statusu Laureata i przyznania im nagrody w związku z nadesłanym przez nich materiałem konkursowym, z chwilą wydania nagrody i w zamian za nią Organizator nabywa prawo własności do materiałów konkursowych — zdjęcia oraz nabywa do nich majątkowe prawa autorskie, a także prawo do wykonywania osobistych praw autorskich oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie lub zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy,
b. wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, w tym do pamięci sieciowej serwerów komputerowych i do sieci komputerowej (w tym sieci Internet),
c. rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, w sieci Internet, a także za pomocą bilbordów, plakatów, namiotów dedykowanych do akcji promocyjnych i gadżetów lub innych rzeczy ruchomych, w tym również publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
d. wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e. wykorzystanie w prasie, sieci Internet i w innych materiałach służących dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, a wyprodukowanych przez niego przedmiotów.
17. Uczestnikowi Konkursu, któremu przyznano status Laureata Konkursu, nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonych materiałów konkursowych.
18. Uczestnikowi Konkursu, któremu przyznano status Laureata, nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora ze zdjęcia umieszczonego w przesłanym zgłoszeniu.


§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Internecie – na profilu #JestemFachowcem na Facebooku oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.    
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.